Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo įamžinimas Vilniaus krašte

 

1. Vyskupo M. Valančiaus portretinis medalis Mozirije.

M. Valanciaus medalis m.jpg

Pagerbkime ir įamžinkime žymiausias Lietuvos asmenybes – palikime atminimo ženklus tam,kad ateinančios kartos prisimintų jų nuveiktus darbus, susimąstytų, ką patys galėtų nuveikti savo Tėvynės ir žmonių labui.

Paremkime Gerojo lietuviškos dvasios ganytojo, švietėjo, istoriko, rašytojo, teologo MOTIEJAUS VALANČIAUS portretinį medalį.


Motiejus Valančius – ryškiausia asmenybė XIX a. Lietuvos istorijoje, nes jo įtaka žymi visose Lietuvos gyvenimo srityse. Jis – tautos blaivintojas, jis - liaudies švietėjas, jis – sumanus kovotojas prieš rusifikaciją, jis – lietuvių grožinės prozos pradininkas, jis – teologijos lietuvių kalba pradininkas, jis – pirmasis iš liaudies išėjęs Žemaičių vyskupas.

Mo­tie­jus Va­lan­čius gi­mė 1801 m. Nas­rė­nuo­se. Bai­gęs Že­mai­čių Kal­va­ri­jos še­šiak­la­sę mo­kyk­lą, stu­di­ja­vo Var­nių ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je, ku­ni­go šven­ti­ni­mus pri­ėmė Vil­niaus ka­ted­ro­je. Pir­mo­ji jo pa­sto­ra­ci­nio dar­bo vie­ta – to­li nuo gim­ti­nės, Mo­zy­riaus gim­na­zi­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je. Ke­lia­vo ten ne­sku­bė­da­mas, su­sto­da­mas pa­ra­pi­jo­se, dar me­nan­čio­se lie­tu­viš­kai kal­bė­ju­sius se­no­lius. Pus­šeš­tų me­tų gy­ve­ni­mas ir dar­bas ki­to­je kul­tū­ri­nė­je bei kal­bi­nė­je ap­lin­ko­je bū­si­mą­jį vys­ku­pą­nu­tei­kė me­di­ta­ty­vi­niams ap­mąs­ty­mams, įsi­gi­li­ni­mui į te­olo­gi­nes pro­ble­mas. Vi­sa tai ne­abe­jo­ti­nai pa­ren­gė jo dva­sią to­li­mes­nei veik­lai tau­tos la­bui sun­kia­me is­to­ri­nių iš­ban­dy­mų ke­ly­je. Vė­les­ni dar­bo me­tai Kra­žiuo­se, Vil­niu­je, Pet­ra­pi­ly­je, Var­niuo­se. 1849 m. iš­ven­tin­tas į Že­mai­ti­jos vys­ku­pus. Mi­rė 1875 m. Kau­ne, pa­lai­do­tas Ka­ted­ros krip­to­je. M. Va­lan­čiui pa­sta­ty­tas pa­min­klas Var­niuo­se, Kau­ne ir Nas­rė­nuo­se. Ge­ro­jo ga­ny­to­jo var­du pa­va­din­tos dau­ge­lio Lie­tu­vos mies­tų gat­vės.

2006 m., mi­nint M. Va­lan­čiaus 205-asias gi­mi­mo me­ti­nes, Die­ve­niš­kių baž­ny­čios šven­to­riu­je pa­sta­ty­tas skulp­to­riaus Ge­di­mi­no Ra­dze­vi­čiaus su­kur­tas 6 m. aukš­čio ąžuo­li­nis kop­lyt­stul­pis. Šią gra­žią ini­cia­ty­vą, įam­ži­nu­sią Vys­ku­po bu­vi­mo vie­tą Vil­ni­jos kraš­te, pa­rė­mė ver­sli­nin­kai Al­gir­das Bud­rec­kas, Vla­das Stan­ke­vi­čius, in­ži­nie­rius Vy­tau­tas Do­mas Va­lan­čiaus­kas, Die­ve­niš­kių kle­bo­nas Do­mas Va­lan­čiaus­kas ir ki­ti. Kop­lyt­stul­pio at­vaiz­das yra įtrauk­tas į Lie­tu­vos elek­tro­ni­nio pa­vel­do kom­pak­ti­nę  plokš­te­lę „Pa­min­klai Lie­tu­vos knyg­ne­šiams ir da­rak­to­riams“. Be to, se­kan­čiais me­tais, re­ži­sie­rius Sta­sys Ar­na­šius su­kū­rė fil­mą „Že­mai­čių vys­ku­po žings­nių ai­dai“, ku­rį spon­so­ria­vo Al­gir­das Bud­rec­kas. Ir vis tik, M. Va­lan­čiaus dar­bų reikš­mė, tau­tai tie­sian­tis po il­gų prie­spau­dos me­tų, mū­sų is­to­ri­nė­je at­min­ty­je dar nė­ra pa­kan­ka­mai įtvir­tin­ta.

 Šiais me­tais su­kan­ka 210 me­tų, kai gi­mė Mo­tie­jus Va­lan­čius. Ta pro­ga skulp­to­rius        G. Ra­dze­vi­čius su­kū­rė jo por­tre­ti­nį me­da­lį. „Lie­tos“ fon­das iš­kė­lė min­tį šiuo me­da­liu pa­žy­mė­ti M. Va­lan­čiaus ne­trum­pą bu­vi­mą Mo­zy­riu­je. Šis me­da­lis tu­rė­tų pa­puoš­ti vie­ti­nę baž­ny­čią, me­nan­čią ge­ro­jo ga­ny­to­jo žo­džius ir čia pra­leis­tus jau­nys­tės me­tus. Kvie­čia­me fi­nan­siš­kai pri­si­dė­ti prie kil­naus su­ma­ny­mo įgy­ven­di­ni­mo.

 

2. Vyskupo M. Valančiaus kūrinių skaitymo skaitovų konkursas tarp Vilniaus apskrities moksleivių

 

 

  Lietos“ labdaros fondas kartu su Vilnijos draugija ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis siekdami įamžinti vyskupo Motiejaus Valančiaus buvimo Vilniaus krašte atminimą 1824- 1835 m. ir puoselėti jo įdėjų skleidimą, jau antrus metus organizuoja jo kūrinių skaitymo konkursą tarp Vilniaus krašto moksleivių.

Pirmas skaitymas vyko 2012 m.

Šiais metais analogiškas konkursas vėl organizuojamas. Jis prasidės gegužės 3 d. Šalčininkų rajone Dieveniškių bažnyčios šventoriuje prie ąžuolinio koplytstulpio, pastatyto 2006 m. M. Valančiaus garbei (autorius skulptorius Gediminas Radzevičius). Gegužės 11-12 d. 50-ties Vilniaus krašto moksleivių delegacija, kartu su konkurso laimėtojais, vyks į Žemaitijoje Nasrėnuose esantį M. Valančiaus muziejų ( jo gimtinė), kur kartu su Žemaitijos moksleiviais dalyvaus jau 20-tą kartą vykstančiame Motiejaus Valančiaus kūrinių skaitymo konkurse moksleivių tarpe. Kelionė truks dvi dienas, kur be Nasrėnų muziejaus, Vilnijos krašto moksleiviai aplankys Orvydų sodybą, Mosėdžio akmenų muziejų, Kretingos muziejų. Gegužės 17-18 d. 50-ies Žemaitijos moksleivių delegacija atvyks į Dieveniškes, kur bažnyčios šventoriuje, prie M. Valančiaus paminklo bus skaitomi jo kūriniai, vyks bendras svečių ir šeimininkų koncertas. Vėliau svečiai aplankys Poškonių etnografinį muziejų, Norviliškių pilį. Pernakvoję Dieveniškėse, kitą dieną Žemaitijos moksleiviai aplankys Turgelių piliakalnį, Pavlovo respublikos dvarą, Vilkiškio dvarą, aukščiausioje Lietuvos vietoje esančius Juozapinės ir Aukštojo kalnus ir Medininkų pilį.

Šiuo projektu siekiame:

- paskatinti Vilnijos ir Žemaitijos krašto jaunimą labiau domėtis mūsų tautos istorija, lietuviškosios raštijos ištakomis, neužmirštant tų žmonių , kurių rūpesčiu ir didžiulio pasiaukojimo dėka ji buvo plėtojama ir puoselėjama;

- plėsti skirtingų regionų moksleivių betarpišką bendravimą, jų akiratį, skatinti gylesnį Lietuvos istorijos pažinimą, stiprinti pilietiškumą, patriotizmą, tautinę savimonę ,tarpusavio supratimą ir meilę Tėvynei Lietuvai.

Šiams projekto siekiams įgyvendinti reikalingos nemažos Lietuvą mylinčių ir susipratusių piliečių pastangos ir lėšos, nes tai mūsų visų bendras reikalas.

Projekto sąmatinė vertė 17 000 litų:

- 50-ties vietų autobuso nuoma dviem dienom Vilniaus krašto moksleivių nuvežimui į Žemaitijos kraštą – 3500 Lt;

50-ties vietų autobuso nuoma dviem dienom Žemaitijos krašto moksleivių atvežimui į Vilnijos kraštą – 3500 Lt; 

- išlaidos 100 moksleivių maitinimui dviem dienom (100 x 40) – 4000 lt;

- išlaidos pagyrimo raštų pagaminimui, įrėminimui, apdovanojimo prizams – 3000 Lt;

- administravimo ir organizavimo išlaidos – 2000 Lt;

- nenumatytos išlaidos (pvz. bilietai į muziejų ir kt.) 1000 Lt.

   Tikėdamiesi Jūsų palaikymo, kviečiame pagal savo galimybes prisidėti lėšomis prie šio projekto įgyvendinimo.

 Projektas "Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo įamžinimas Vilniaus krašte"

 

Mūsų sąskaita yra SEB banke,  banko kodas 70440,

Gedimino skyrius, LT-01103 Vilnius, Gedimino pr.12, 

 a.s. LT96 7044 0600 0768 5523